שבת, 8 ביוני 2024

יפוי כח מתמשך

בסקירה זאת אסקור הסדר משפטי, שלדעת רבים הינו החשוב מבין ההסדרים שנוספו במסגרת "תיקון 18" לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – "יפוי כח מתמשך".

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בסקירה הקודמת עמדתי על הרפורמה המקיפה שנערכה במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן "תיקון 18" ו"החוק"), שנועדה לאפשר כמעט לכל אדם לממש את רצונו ובחירותיו, ככל הניתן תוך מימוש האוטונומיה שלו, וצמצום ההתערבות הכפויה בחייו.

בין היתר ציינתי, כי תיקון 18 לא "ביטל" אמנם את מוסד האפוטרופסות (וחלק מן ההסדרים המשפטיים החדשים שמקורם בתיקון 18, עוסקים בעצמם באפוטרופסות), אך בחוק נוספו הוראות משמעותיות בנוגע לאפוטרופסות, לרבות בנוגע לתנאים המוקדמים שחייבים להתקיים בטרם מינוי אפוטרופוס, שאחד מהם רלוונטי במיוחד לסקירה זאת: "לא הופקד יפוי כח מתמשך שערך האדם בענינים שלגביהם מתבקש המינוי".

במלים אחרות: יפוי כח מתמשך הינו "חלופה לאפוטרופסות", אשר תינתן לה עדיפות על פני מינוי אפוטרופוס; אך זאת, בתנאי כי האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס, לא "איחר את הרכבת", וערך יפוי כח מתמשך בעודו כשיר!

יפוי כח מתמשך – עקרונות

הביטוי "בעל כשירות" משמעו עפ"י החוק "מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן יפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו"; והביטוי "מסוגל להבין בדבר" משמעו "מי שמסוגל להבין בענין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו".

בניגוד לכל יפוי כח אחר (אפילו "נוטריוני", ופרט במקרים ספציפיים ליפוי כח "בלתי חוזר"), אשר מאבד כל תוקף כאשר "נגרעת כשרותו" של מייפה הכח – יפוי כח מתמשך דווקא ייכנס לתוקף (באופן ובתנאים המפורטים ביפוי הכח המתמשך ובחוק), כאשר מייפה הכח (המכונה בחוק "הממנה") "יחדל להיות מסוגל להבין בדבר, בענין שלגביו ניתן יפוי הכח המתמשך"; כלומר, בהתאם להגדרות הנ"ל, כאשר הממנה "יאבד את כשירותו" מכל סיבה שהיא (דמנציה, תאונה וכו').

במסגרת יפוי כח מתמשך, רשאי כל אדם בגיר – כל עוד הינו "בעל כשירות" – לקבוע מראש מי ישמש כמיופה כוחו, אם חלילה יאבד בעתיד את כשירותו; באילו ענינים יחול יפוי הכח המתמשך; ועוד.

ענינים בהם יכול לעסוק יפוי כח מתמשך

לפי החוק, בימ"ש הממנה אפוטרופוס לבגיר "יפרט בהחלטתו ענין אחד או יותר שיימסרו לאפוטרופוס מבין הענינים האלה: (1) ענין מסוים או ענינים מסוימים שיקבע בית המשפט; (2) ענינים רפואיים; (3) ענינים אישיים; (4) עניני רכוש" (נהוג לכנות ענינים אישיים ורפואיים יחדיו – "עניני גוף").

באופן דומה, גם יפוי כח מתמשך יכול – אך אין הכרח – שיחול בענינים "רכושיים", ובענינים "אישיים – לרבות ענינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לעניניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט ענין הנוגע לרכושו" (יצוין כי בהתאם להגדרה זאת, ענינים אישיים כוללים גם ענינים "רפואיים"; אך בפועל ישנה הבחנה בין ענינים "אישיים לא-רפואיים", לבין ענינים "אישיים-רפואיים" – ולכך אתייחס ביתר פירוט בסקירה הבאה).

מיופי כח ומיופי כח מחליפים

במסגרת יפוי כח מתמשך, רשאי כל אדם בגיר – כל עוד הינו "בעל כשירות" – לקבוע מראש מי ישמש כמיופה כוחו, אם חלילה יאבד בעתיד את כשירותו.

האפשרויות בנוגע למינוי מיופה כח הן כמעט אינסופיות: למשל, הממנה רשאי למנות מיופה כח אחד – או כמה מיופי כח; למנות מיופה כח לענינים אישיים, רכושיים, רפואיים – או רק לחלק מענינים אלה (ואפילו מיופה כח מסוים לכל ענין); למנות מיופי כח "מחליפים" (לכל או לחלק ממיופי הכח); לקבוע כיצד מיופי הכח יבצעו את תפקידם בפועל; ועוד.

בתהליך עריכת יפוי כח מתמשך יש לבחון בעיקר מהן הנסיבות המשפחתיות (ונסיבות אחרות) הרלוונטיות, ובהתאם לכך (ולשיקולים נוספים) יש לבחון מי ימונו כמיופי כח, כמה מיופי כח ימונו, האם יהיו ביניהם "מחליפים" (ובאילו נסיבות הם יחליפו אחרים), מה תהיה "חלוקת התפקידים" בפועל, וכו'.

מי רשאי לשמש מיופה כח

יש להבחין בין השאלה "מי רשאי להתמנות כמיופה כח" לבין השאלה "את מי ראוי למנות כמיופה כח".

לגבי השאלה הראשונה, כל אדם בגיר וכשיר, שאין בינו לבין הממנה קשרים שעלולים ליצור ניגוד ענינים (דוגמת מתן טיפול רפואי או מגורים בתשלום), רשאי להתמנות כמיופה כח; ובנוסף, כשמדובר במיופה כח לעניני רכוש – בעת החתימה על יפוי הכח המתמשך ובעת כניסתו לתוקף, הוא לא הוכרז כפושט רגל ואינו "לקוח מוגבל חמור" בבנק.

חשוב מאד כי הממנה יקבע כמיופי כח את מי שנהנים מאמונו כיום, ובסבירות גבוהה (ככל שניתן "להתנבא") – גם בעתיד. לפיכך, לגבי השאלה השניה, מדובר עפי"ר באפשרויות הבאות: האחת, למנות בני משפחה קרובים, דוגמת בן/בת זוג, ילדים. השניה, למנות "חברים/מכרים" בהם נותן הממנה אמון. השלישית, למנות "אנשי מקצוע", כגון רופא, עורך דין (אך לא את עורך יפוי הכח המתמשך!) וכדומה. בפועל, בד"כ מתמנים קרובי משפחתו של הממנה כמיופי כח, ולא בכדי.

מיודעים ופיקוח על מיופי כח

אחד מן היתרונות הטמונים ביפוי כח מתמשך, בהשוואה לאפוטרופסות, הינו ההקלה על מיופה הכח, לעומת הקושי לשמש כאפוטרופוס (למשל: אפוטרופוס מתמנה ע"י בימ"ש, חייב בהגשת "פרטה" ודו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי, וחייב במקרים רבים לקבל אישור לפעולותיו מביהמ"ש). אך בנסיבות מסוימות עלול להיות טמון בכך חסרון דווקא.

לפיכך, ישנם "מנגנוני הגנה" אפשריים, שנועדו להגן על הממנה מפני ניצול לרעה מצד מיופי כוחו; לצד מגבלות מסוימות הקבועות בחוק על סמכויותיהם של מיופי כח (לגביהן ארחיב בהמשך), אתייחס להלן לשני מנגנונים.

"מיודעים" אינם מיופי כח בעצמם – אך כדי שתהיה "עין נוספת" שתשגיח על מיופי הכח, קובע החוק כי הממנה רשאי לקבוע "שיהיה על מיופה הכח לדווח להם [למיודעים – ד.ר.] על החלטות או פעולות בנושאים המנויים ביפוי הכח… במועדים ובאופן שקבע הממנה", וכן כי "הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מיפוי הכח". בהתאם, "אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים ביפוי הכח".

אגב, פרט ל"מיודעים", רשאי הממנה לציין ביפוי הכח המתמשך, שמות אנשים אשר יהיו זכאים לקבל הודעה בטרם "הפעלת" יפוי הכח המתמשך.

הממנה רשאי גם לקבוע, כי מיופי הכח יהיו כפופים לפיקוח מצד האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, וידווחו לאפוטרופוס הכללי על פעולותיהם, כמנגנון הגנה נוסף (שאינו שכיח).

כניסת יפוי כח מתמשך לתוקף

לפי החוק, "יפוי כח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בענין שלגביו ניתן יפוי הכח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת יפוי הכח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות הידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת יפוי הכח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת".

"ברירת המחדל" הקבועה בחוק, הינה כי "יראו אותו [את הממנה – ד.ר.] כמי שאינו מסוגל להבין בדבר, אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכח, כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר". עם זאת, "הממנה רשאי לקבוע ביפוי כח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר" – בסייג אחד: "ובלבד שלא ייקבע כי יפוי הכח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכח בלבד"!

ביטול ופקיעת תוקף של יפוי כח מתמשך

הממנה רשאי גם "לקבוע ביפוי כח מתמשך הוראות לענין פקיעת תוקפו של יפוי הכח, לרבות המועד לפקיעתו".

במידה שלא ניתנו הוראות ממין אלו ע"י הממנה, יחולו הוראות "ברירת המחדל" שקבועות בחוק, ובין היתר, יפקע תוקפו של יפוי הכח המתמשך בפטירת הממנה או מיופה הכח; אם יחדלו להתקיים במיופה הכח תנאי הכשירות למינויו (ראו לעיל); כאשר מיופה הכח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים – ורשיונו נשלל; ועוד.

הנחיות מקדימות למיופי הכח

הממנה רשאי לכלול ביפוי הכח המתמשך "הנחיות מקדימות", בכל ענין ובכל רמת פירוט רצויה!

וכלשון החוק: "ממנה רשאי לתת ביפוי כח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכח בענינים הנכללים ביפוי הכח".

במסגרת ההנחיות המקדימות, ניתן לקבוע מה תהיינה סמכויות מיופי הכח ומה תהיה "חלוקת התפקידים" ביניהם, להתייחס לרכוש ספציפי, להביע משאלות בענינים אישיים ורפואיים, ועוד כהנה וכהנה – "השמיים הם הגבול".

סמכויות מיופי הכח

עפ"י החוק, "מיופה כח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לענינים שביפוי הכח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל, ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם ענינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לענינים שביפוי הכח, והכל בכפוף להוראות שקבע הממנה ביפוי הכח ולהוראות בית המשפט".

לצד עיקרון כללי זה, ישנה בחוק התיחסות ספציפית לסמכויות שונות – וזאת, כפי שצוין לעיל, כמנגנון הגנה נוסף על הממנה (לאחר שכבר לא יהיה כשיר).

ישנן פעולות שמיופה כח לא יוכל לבצע ללא הסמכה מפורשת ביפוי הכח המתמשך, הן בהיבט הרכושי (למשל: מתן תרומות, מתנות או הלוואות, אלא למי שצוין במפורש ביפוי הכח ובסכום שצוין בו, ובלבד שלא יעלה במצטבר על 100 אלף שקלים), והן בקשר לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים.

ישנן פעולות שמיופה כח לא יוכל לבצע ללא אישור מראש מביהמ"ש, ובין היתר, "עסקה במקרקעין", "הסתלקות מחלק או ממנה בעזבון", ועוד. בכך קיים דמיון בין יפוי כח מתמשך לבין אפוטרופסות.

וישנן פעולות שמיופה כח לא מוסמך כלל לבצע בשם הממנה – בשום מקרה. למשל, "השתתפות בבחירות", "עריכת צוואה", "המרת דת", "מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ", ועוד.

חלוקת התפקידים בין מיופי הכח

"ברירת המחדל" עפ"י החוק, הינה כי במקרה שיהיו בו זמנית מספר מיופי כח (או מיופי כח מחליפים) – סמכויותיהם תהיינה "במשותף" (או "ביחד").

הממנה רשאי לקבוע, כי בענינים מסוימים – כולם או חלקם – תהיינה סמכויות מיופי הכח "ביחד ולחוד" (כלומר, כל אחד מהם יוכל לפעול, לקבל החלטות ולתת הוראות – לבדו).

מובן כי על הממנה לשקול את הנסיבות הקונקרטיות ושיקולים אינדיבידואליים, בטרם יחליט בענין.

מי מוסמך לערוך יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך נערך ונחתם בפני "עורך דין שעבר הכשרה לענין עריכת יפוי כח מתמשך… ואין לו ענין אישי ביפוי הכח". כפי שצוין לעיל, עורך הדין שעורך את יפוי הכח המתמשך אף אינו רשאי להתמנות כמיופה כח (אפילו במקרה שבו מבקש הממנה למנות "איש מקצוע" כמיופה כח).

אם במהלך הכנת יפוי הכח המתמשך "התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות", עליו להפנותו למומחה רפואי מתאים, "כדי שיחווה את דעתו בדבר היותו של הממנה בעל כשירות".

על עורך הדין להסביר לממנה "בלשון פשוטה", בין היתר, לגבי "המשמעויות המשפטיות של יפוי כח מתמשך", "החלופות הקיימות בדין ליפוי כח מתמשך", "ענינים שניתן לכלול ביפוי כח מתמשך, ובכלל זה הוראות לענין מועד כניסתו לתוקף, הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי ענינים והוראות בענין יידוע", ועוד.

הפקדת יפוי כח מתמשך

לאחר שיפוי הכח המתמשך נחתם ע"י הממנה (בפני עורך הדין שערך את יפוי הכח), וכן ע"י כל מיופי הכח (במקרה זה אין חובה כי החתימות תהיינה בפני עורך הדין שערך את יפוי הכח), "מופקד" יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי – ולאחר שהוא נמצא תקין, מתקבל "אישור הפקדה".

בשלב זה יפוי הכח המתמשך אינו בתוקף עדיין, כמובן!

החוק קובע בהקשר זה: "אחת לשלוש שנים מיום הפקדת יפוי הכח המתמשך וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף… ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך, כדי לוודא שהממנה מעונין שיפוי הכח ימשיך לעמוד בתוקפו, ועל זכותו לבטלו או לשנותו… לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את יפוי הכח או לשנותו, ימשיך יפוי הכח לעמוד בתוקפו".

היה ותיווצר חלילה סיטואציה שתצדיק את "הפעלת" יפוי הכח המתמשך, על מיופה הכח יהיה לפעול בהתאם להוראות החוק ולהנחיות שקבע הממנה – ולאחר בדיקה שיערוך האפוטרופוס הכללי, תישלח הודעה שתאשר את כניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף.

המעונינים להרחיב בנושא יפוי כח מתמשך – מוזמנים לעיין גם בסקירה זאת.

הבהרה: אין בסקירה לעיל משום חוות-דעת או יעוץ משפטי כלשהם.

אודות עו"ד דגן רותם

דגן רותם, עורך-דין (משנת 1998) ונוטריון, מתמחה בדיני ירושה וצוואות, יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות, טאבו (ובתחומי משפט אזרחי-מסחרי רבים נוספים - כולל יעוץ ויצוג). בעל תואר שני (מוסמך) בביולוגיה מולקולרית, ותואר ראשון במשפטים (כולם מאוניברסיטת תל אביב).

בדקו גם

אהבה בפשוטות - להתרגל לאהוב

להתרגל לאהוב – מהי באמת אהבה?

מהי אהבה? שמעיה דוד, מחבר הספר "אהבה, בפשטות", מציע תשובה מפתיעה שקשורה להרגלים שלנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פתיחת צ'אט
1
תקשרו איתנו בוואצאפ
צ'אט עם 'משפחה בהשראה'
היי. איך נוכל לעזור לך?